نکاح :

در دفاتر ثبت ازدواج و همچنين در قباله های نکاح , جديداً مطالبی به شرح زير تحت عنوان شرايط ضمن عقد چاپ شده که طرفين می توانند با امضای ذيل هريک از آن ها , بعض يا کل آن را بپذيرند . برای مزيد اطلاع , عين آن شرايط ذيلاً درج می گردد :

1- ضمن عقد ازدواج , زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظايف همسری يا سوء اخلاق و رفتار او نبوده , زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود را که در ايام زناشويي با او به دست آورده , يا معادل آن را طبق نظر دادگاه لاعوض به زوجه منتقل نمايد .

2- ضمن عقد نکاح زوج به زوجه وکالت بلاعزل يا حق توکيل غير داد که در موارد مشروحه زير , با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه , پس از انتخاب نوع طلاق , خود را مطلقه نمايد و نيز به زوجـه وکالت بلاعزل با حـق توکيـل غير داد تـا در صورت بـذل از طـرف او قبول نمايد . ( اگر زن مهريه خود را ببخشد , زن وکالت خواهد داشت اين بخشش را , به جای شوهرش , قبول کند . )

مواردی که زن می تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نمايد , به شرح زير است :

1 ) استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأديه نفقه و همچنين در موردی که شوهر ساير حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه وفا نکند و اجبار او به ايفاء هم ممکن نباشد .

2 ) سوء رفتار يا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غيرقابل تحمل نمايد .

3 ) ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج , به نحوی که دوام زناشويي برای زوجه مخاطره آميز باشد .

4 ) جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد . ( منظور جنون گاه به گاه و غير مستمر است ) .

5 ) عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح , منافی با مصالح خانوادگی حيثيت زوجه باشد .

6 ) محکوميت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس يا بيشتر يا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود , يا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال يا بيشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد .

7 ) ابتلاء زوج به هرگونه اعتياد مضری که به تشخيص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورده و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد .

8 ) زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند ( تشخيص ترک زندگی خانوادگی و تشخيص عذر موجه با دادگاه است ) و يا 6 ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غيبت نمايد .

9 ) محکوميت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات , اعم از حد و تعزير , در اثر ارتکاب جرمی که مغاير با حيثيت خانوادگی و شئون زوجه باشد . تشخيص اين که مجازات مغاير با حيثيت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعيت زوجه و عرف و موازين ديگر , با دادگاه است .

10 ) در صورتی که پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن و يا عوارض جسمی ديگر زوج , صاحب فرزند نشود .

11) در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه , پيدا نشود .

12 ) زوج همسر ديگری بدون رضايت زوجه اختيار کند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننمايد .